สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอโขงเจียม ตำบล ห้วยไผ่ 34220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นพื้นที่เนินเขาสูง บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเป็นแนวหน้าผาตัดขนาดกันกับแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นพื้นที่ แนวเทือกเขาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าได้อีกแห่งหนึ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ตำนานความเชื่อ

        ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่า "ผาแต้ม" เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        มีแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์  อายุ 3,000-4,000 ปี มีภาพเขียนสีทั้งหมด 4 กลุ่ม กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในปี พ.ศ.2525 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 575 ไร่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคอกหิน บริเวณด้านบนหน้าผา นักโบราณคดีมีความเชื่อว่า คนสมัยก่อนมีการทำพิธีกรรม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        เป็นเนินเขาสูง มีป่าเต็งรังสลับลานหิน และโขดหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณริมน้ำและในไร่ร้าง พื้นที่เกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

        ทางอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เปฺดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติและทางด้านประวัติศาสตร์ เช่นเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก และยังเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์จากกลุ่มภาพเขียนสีบริเวณด้านล่างภูผาแต้ม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

        ปรับปรุงร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำห้องสุขา ลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และหอนั่งพักและชมภาพเขียนสี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -