สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอหนองบัวแดง ตำบล กุดชุมแสง 36210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ผาเกิ้ง เป็นผาที่มีลักษณะเหมือนพระจันทร์ เพราะที่บริเวณหน้าผานั้น มีหินก้อนใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกไปลักษณะครึ่งวงกลม ชาวบ้านมองดูแล้ว เหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว จึงเรียกผานี้ว่า ผาเกิ้ง คำว่า เกิ้ง เป็นคำภาษาอีสานแท้ ซึ่งชาวภาคอีสานเรียกดวงจันทร์ว่า อีเกิ้ง

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        ผาเกิ้ง เป็นชื่อของหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน เพราะเป็นเป้าหมายในการเดินทางจากหุบเขาเขตภูเขียว(ทิวเขาเพชรบูรณ์) มายังจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางลัด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ภูเขาหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ เป็นหน้าผาสูงเด่น หน้าผาที่ก้อนหินใหญ่ยื่นออกไป และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนที่มีความสวยงานเป็นอย่างยิ่ง
        ดิน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
        ขยะ พบเห็นขยะกระจายเล็กน้อยในพื้นที่
        ภูมิทัศน์ ลักษณะสภาพพื้นที่เป็นหน้าผาสูงเหมาะแก่การเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งผาเกิ้งจะอยู่ฝั่งภูแลนคา มีจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        สัตว์ที่พบ ได้แก่ กระต่ายป่า ลิง หมูป่า กระจ้อน กระรอกบิน หนูหวาย พังพอน อีเห็น นกชนิดต่างๆ งูชนิดต่าง ๆ ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ และแมลงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์เป็นวัดและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        การพัฒนาจุดชมวิว

โครงการพัฒนา

        มีการพัฒนาถนนขึ้นไปบนยอดเขา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบศาสนพิธีและเป็นแหล่งวิปัสสนา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -