สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ อำเภอโชคชัย ตำบล โชคชัย 30190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของชุมชน ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และทำเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกน้ำ นานาชนิด  มีน้ำตลอดปี มีการจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้บริการ ออกกำลังกาย  และใช้จัดกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน  อดีตเคยเป็นสนามแข่งเรือยาว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -