สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอเทพสถิต ตำบล บ้านไร่ 36230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลก เกิดจากการกัดเซาะดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไป นานวันเข้าจึงเกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันมองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ป่าหินงามมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ หินส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณนี้เป็นหินชั้นในหมวดหินพระวิหาร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันวางตัวต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินภูกระดึง มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ด้วยมุมเอียงเทประมาณ 10 องศา ประกอบด้วยชั้นหินทรายเนื้อควอรตซ์ (Quartzitic sandstone) หินทราย และหินทรายปนกรวด (Conglomeratic sandstone) สลับกับหินทรายแป้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกตาจำนวนมาก
        ดิน  ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
        ขยะ พบเห็นขยะในพื้นที่
        ภูมิทัศน์ ลักษณะสภาพพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามจากโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตา คล้ายเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ในพื้นที่กว่า 10 ไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง มีไม้เหียงเป็นไม้เด่น และมี เต็ง รัง พยอม ก่อ กะบก ประดู่ อินทนิลบก ส้าน ฯลฯ
        สัตว์ป่า ได้แก่ เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า นิ่ม เม่น อ้น อีเห็น กระรอก ลิง ฯลฯ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาวิจัย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการพัฒนาทางกายภาพกลมกลืนกับธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการพัฒนาเส้นทางเดินและมีราวกั้นเพื่อป้องกันการลงไปเหยียบย่ำต้นกระเจียว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -