สถานที่ตั้ง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ อำเภอขุนยวม ตำบล แม่อูคอ 58140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ มีลักษณะของภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นทะเล มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ในทุกช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม จะมีดอกบัวตองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองนับล้านชูช่อบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ภูเขา กว่า 1,000 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งจะบานจนเต็มภูเขาอย่างสวยงาม และบริเวณโดยรอบไม่มีต้นไม้ใหญ่จึงทำให้มองเห็นทัศนียภาพของทุ่งบัวตองได้ 360 องศา นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ธรณีวิทยา หินยุคไซลูเรียนดีโวเนียนคาร์บอนิเฟอรัสชื่อว่า หมวดหินแม่ฮ่องสอน
  • ลักษณะภูมิประเทศ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นลมในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯ จะมีป่าธรรมชาติและป่าสนขึ้นสลับกัน
  • ดิน ลักษณะดิน เป็นดินร่วยปนทราย
  • ขยะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และมีชุมชนอยู่โดยรอบ ไม่ใช่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ดอยแม่อูคอทำให้ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว การจัดการขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ร่วมกับวนอุทยานทุ่งดอกบัวตอง และอบต.แม่อูคอที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกัน
  • ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์บนยอดดอยแม่อูคอมีความสวยงามในช่วงที่มีดอกบัวตอง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ป่าดิบเขาพบบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของทุ่งดอกบัวตอง บริเวณลาดเขาและหุบเขามีพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อนก เป็นต้น ส่วนลักษณะป่าสนเขาจะพบบริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของทุ่งบัวตองเป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามเงื่อนไขสัมปทานป่าไม้ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนสองใบและสนสามใบ
  • สัตว์ป่าที่พบ อาทิ ไก่ป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เม่น ตะกวด กระรอก กระแต กระต่ายป่า พังพอน ตุ่น หนู และนกชนิดต่างๆ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาถนนลาดยาง ห้องน้ำ และจุดบริการนักท่องเที่ยว สภาพโดยรอบเต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวตอง ทำให้ในช่วงที่ดอกบัวตองบานจะงดงามมาก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • สถานที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ลานจอดรถ รวมทั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว ไว้สำหรับให้บริการ และนอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอาหารพื้นเมืองด้วย
  • การเข้าถึง ใช้เส้นทาง อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน – ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 เข้าสู่ทุ่งบัวตองอีก 26 กิโลเมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -