สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครพนม อำเภอ อำเภอธาตุพนม ตำบล พระกลางทุ่ง 48110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บึงกอง-แหล่งน้ำขนาดใหญ่ในตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีน้ำใช้ได้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นหลัก  และสร้างอาชีพในครัวเรือน  ชุมชน   เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด  

ประเภทการใช้ประโยชน์

- สร้างอาชีพในชุมชน  เช่น ประมงพื้นบ้าน

- ใช้น้ำด้านการเกษตร  

- เป็นใช้สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดของประมงจังหวัด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -