สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอวังชิ้น ตำบล แม่เกิ๋ง 54160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกแม่เกิ๋ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่เกิ๋ง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยท้องที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีน้ำตกตลอดทั้งปี  น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1-7 มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก และหินร่วงจากไหล่เขา หรืออาจเกิดดินถล่ม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนจนถึงเดือนกันยายน  น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ตั้งอยู่ใน จังหวัดแพร่ มีน้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นขั้นบันได 7 ชั้น คำว่า  "แม่เกิ๋ง" ภาษาพื้นเมือง แปลว่า "บันได" น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดทั้งปี ระยะทางความสูง 213 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 80 องศา จุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 1,267 เมตร ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณเป็นเทือกเขาที่เขียวชอุ่ม มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น แม่เกิ๋ง แม่จอก แม่สิน แม่ป้าก ฯลฯ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำยม และภูเขาเป็นภูเขาหินทราย ทำให้ดินที่เกิดจากการผุสลายของภูเขาเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี บริเวณที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นลูกรัง โดยเฉลี่ยดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก