สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบล โนนบุรี 46140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ซากดึกดำบรรพ์

สถานภาพ

- ไม่ระบุ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทซากดึกดำบรรพ์
- ไม่มีรูปภาพ -