สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเวียงแก่น ตำบล ปอ 57310

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวได้ ช่องเขาขาดเป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    กลุ่มหินตะกอนและหินตะกอนกึ่งหินแปร อายุราว 355-250 ล้านปี หรือยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน ที่แผ่กระจายตัวเป็นแนวแคบยาว
ลักษณะ            ภูมิประเทศ    เป็นภูเขามีความสูง 1,628 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภูมิทัศน์โดยรอบมีสภาพเป็นธรรมชาติและมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบ และมีลักษณะเป็นช่องเขาขาด เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
ดิน    ลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
น้ำ    -
ขยะ    เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยะส่วนมากจึงมาจากนักท่องเที่ยว การจัดการขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ภูมิทัศน์    

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
สัตว์ป่า    ไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ พบสัตว์จำพวกนกประจำถิ่น

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับดอยผาตั้ง จึงมีการพัฒนาในพื้นที่เช่นเดียวกัน
- มีการจัดลำดับการเข้าถึงแหล่งโดยใช้ทางเดินดินเชื่อมไปยังจุดต่างๆ

 

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร ห้องน้ำ และจุดบริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -