สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำพูน อำเภอ อำเภอบ้านโฮ่ง ตำบล ป่าพลู 51130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และยังคงความเป็นธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ