สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอเมืองน่าน ตำบล ผาสิงห์ 55000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ