สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงหินทรายกว้างประมาณ 2.40 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.80 เมตร เพิงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภาพเขียนด้วยสีแดงบนผิวหินสีชมพู

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -