สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นหน้าผาของหินทราย มีความสูงประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร เป็นหินทรายในหน่วยหินภูพาน และภูวิหาร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -