สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชุมพร อำเภอ อำเภอละแม ตำบล สวนแตง 86170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะเป็น บ่อน้ำร้อน 3 บ่อ ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ภูเขาหินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ    พื้นที่ถ้ำเขาพลูมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ในพื้นที่บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูจะมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก นั้นก็คือต้นพลูป่า (Piper betle Linn.) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
ดิน    -
น้ำ    มีน้ำแร่ร้อนผุดจากผิวดิน 
ขยะ    มีถังขยะรองรับ แต่ยังพบเห็นขยะในบริเวณเส้นทาง
ภูมิทัศน์    สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าไม้ภูเขาหินปูน มีความร่มรื่นอากาศเย็นสบาย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ต้นพลูป่า (Piper betle Linn.) เป็นที่มาของชื่อบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การพัฒนาทางกายภาพไม่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ

โครงการพัฒนา

มีโครงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ข้อมูล แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -