สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ (หินชุดภูพานและภูพระวิหาร) พบภาพเขียนอยู่ทางเพดานหิน ด้านทิศตะวันออก สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากบนหินสีนวล

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -