สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงผาหินทรายชุดหินภูพระวิหารและภูพาน เพิงหินหันหน้าไปทางทิศเหนือ ภาพที่เขียนนี้เขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -