สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยู่ห่างจากบ้านผาชันไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงผาของหินทราย (ชุดภูพานและภูพระวิหาร) ขนาดยาว 20 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมาก ภาพมือในจำนวน 60 ภาพนี้มีภาพมือที่เป็นสีเหลืองอยู่ 3 มือ นอกนั้นก็เป็นมือที่ทำด้วยสีแดงแบบน้ำหมากทั้งหมด ลักษณะภาพลายสัญลักษณ์นี้คล้ายกันมากกับที่พบที่บ้านผือ จ.อุดรธานี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -