สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอนาน้อย ตำบล เชียงของ 55150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เสาดิน-ฮ่อมจ๊อม หรือเสาดินนาน้อย มีความเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่น   เป็นเสาดินมีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่  และมีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายากสำหรับการศึกษาสภาพธรณีวิทยา 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ทางธรณีวิทยา พบว่าเสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ  นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน และจากหลักฐานการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน)

ประเภทการใช้ประโยชน์

สถานที่ท่องเท่ียว และสถานศึกษาความรู้ธรรมชาติด้านธรณีวิทยา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป