สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอทรายทองวัฒนา ตำบล ถาวรวัฒนา 62190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นคลองธรรมชาติที่มีความยาวประมาณ 2 ไร่  ส่วนมากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การทำนา ทำไร่ เป็นหลัก  มีการขุดลอกคลองในส่วนที่ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากเพื่อการเกษตร  ช่วงฤดูแล้งน้ำในคลองแห้ง เพราะน้ำจะไหลมาจากแม่น้ำปิง

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นหลัก  

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -