สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอคลองขลุง ตำบล วังไทร 62120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บ้านวังไทร หมู่1 ต.วังไทร เริ่มจากบ้านวังไทร ไปถึงบ้านกระโดนเตี้ย  ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -