สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบล ท่ากระดาน 71250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น ธารน้ำตกไหลลงมาตามชั้นหินที่เป็นตะกอนหินปูนเกิดเป็นชั้นๆ กลมมนคล้ายหัวช้างสามเศียรหรือที่เรียกว่า "ช้างเอราวัณ" จึงเป็นที่มาของ "อุทยานแห่งชาติเอราวัณ" ในแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสะดวก อีกทั้งน้ำในน้ำตกยังมีสีฟ้าอมเขียวดูงดงามมาก 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ลักษณะของแนวหินที่ปรากฏในบริเวณน้ำตก อันเป็นทางไหลของธารน้ำตกเป็นหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาสลอบ ไหลลงมาตามชั้นหินที่เป็นตะกอนหินปูนเกิดเป็นชั้นๆ ลักษณะพื้นที่ลาดลงมาตามเชิงเขาที่มีความลาดชันสูง ตัวน้ำตกตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 570 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พรรณที่พบเป็นพันธุ์ในป่าดิบแล้ง ได้แก่ มะพลับดง ยมหิน ตะเคียนทอง สำโรง ตะคร้ำ สัตบรรณ มะดูกเฉียงพร้านางแอ พลองใบเล็ก ข่อยหนาม และชมพู่น้ำ เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ เถากระไดลิง เข็มขาว มะลิไส้ไก่ และว่านเศรษฐี เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่ายในพื้นที่บริเวณน้ำตก คือ ลิงกัง หมูป่า ชะนีธรรมดา ลิงลม อีเห็นธรรมดา กระแต นกกวัก นกเด้าดิน นกเขาใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกปรอดสวน นกจาบดินอกลาย จิ้งเหลนบ้าน คางคกบ้าน เขียดจะนา อึ่งกราย ปาดบิน ปลากั้ง ปลาเวียน ปลาตะเพียนขาว และปลากระสูบจุด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาโต๊ะและเก้าอี้นั่งระหว่างทางเดิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารบริการ บ้านพัก ราวกั้นจุดอันตราย และบันได

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก