สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอเขาวง ตำบล หนองผือ 46160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่แต่มีจุดเด่นคือ มีโขดหินสลับซับซ้อนดูสวยงาม มีชั้นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง น้ำตกตาดทองมีแอ่งน้ำให้ลงเล่นได้เป็นช่วงๆ ทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทรายสีเทา สีเทาขาว สลับหินทรายแป้งและหินโคลน และสีน้ำตาลแกมแดงเนื้อไมก้า 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นที่ราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูกคลื่น ลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะเดือน มิ.ย – ต.ค
        ขยะ  พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ป่าเต็งรัง เป็นป่าที่ผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย  มีทั้งป่าเดิมตามธรรมชาติและป่าปลูกเสริมเพื่อทดแทนในภายหลัง มีพรรณไม้ที่เด่น เช่น พลวง เต็ง ยางเหียง และแดง เป็นต้น
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าในท้องถิ่น เช่น นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า ตุ่น และงู เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการพัฒนาศาลาที่พัก ร้านค้าและทางเดินขึ้นลงน้ำตก แต่อยู่ในสภาพชำรุด 
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก