สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอคลองลาน ตำบล คลองลานพัฒนา 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลลงมาจากหน้าผากว้าง สูงประมาณ 95 เมตร กว้าง 40 เมตร ในฤดูฝนจะมีละอองน้ำสวยงามมาก ด้านล่างของน้ำตกมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำตกตามหุบเขา และเกิดเป็นวังน้ำยาว 3 กิโลเมตร แล้วจึงไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคแคมเบรียน ซึ่งหินในยุคนี้ ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน มีหินอัคนีและ หินแปรเพียงส่วนน้อย หินแปรเช่น หินไนส์ หินชีสต์ หินควอร์ตไซต์ หินแคลก์ซิลิเกตและหินอ่อน โดยเป็นน้ำตกหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ขนาบด้วยเทือกเขาสองแนวมาบรรจบกันด้วยสันเขา มีลักษณะเป็นหน้าผา ด้านล่างเป็นหุบเขา รองรับด้วยแอ่งน้ำที่ธารน้ำลงไหลลงมา รอบข้างเป็นเทือกเขาสูง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ ประดู่ สัก ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดต่างๆ 
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบในถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทนี้ ได้แก่ กระทิง  วัวแดง กวางป่า เก้ง ตะกวด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -