สถานที่ตั้ง

จังหวัด ยโสธร อำเภอ อำเภอเมืองยโสธร ตำบล เขื่องคำ 35000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ทางด้านการเกษตร มีน้ำตลอดปี 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

แหล่งเพาะเลี้ยงปลาเพื่อให้ประชาชนไว้จับเลี้ยงชีพ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -