สถานที่ตั้ง

จังหวัด ยโสธร อำเภอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ตำบล กุดกุง 35110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หนองน้ำสาธารณะ และแม่น้ำชีไหลผ่าน  ใช้น้ำทางด้านการเกษตรส่วนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

สภาพพื้นที่ส่่วนมากเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสงเปือย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอมหาชนะชัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลุมพุก และตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เรือกสวนไร่นา

- สูบน้ำไปใช้ในครัวเรือนประชาชน  ทำน้ำประปาหมู่บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -