สถานที่ตั้ง

จังหวัด ยโสธร อำเภอ อำเภอมหาชนะชัย ตำบล ฟ้าหยาด 35130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

กุดเกีย (กุดหวาย) เป็นหนองน้ำธรรมชาติ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฟ้าหยาด   มีการขุดลอกกุดเกียช่วงเวลาที่ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ตลอดปี

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

โครงการพัฒนา

- โครงการขุดลอกกุดบริเวณที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ

- โครงการสร้างทำนพคันดินกั้นน้ำรอบหนอง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -