สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอบึงบูรพ์ ตำบล บึงบูรพ์ 33220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 3,000 กว่าไร่  สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีการปล่อยสัตว์ปลาเพื่อให้ประชนในพื้นที่ได้จับเลี้ยงชีพ   

- มีเกาะกลางหนองบึงบูรพ์ ที่ทางเทศบาลได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ สร้าางสนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล สนามออกกำลังกาย และจุดวางเครื่องเล่นการออกกำลังกาย มีอาคารออกกำลังกาย  อาคารระบบไฟฟ้า

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

- สูบใช้ในครัวเรือน  

- ชาวบ้านในพื้นที่จับปลา

- ประปาชุมชน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนสาธารณะ สร้างสนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล สนามออกกำลังกาย  อาคารออกกำลังกาย  อาคารระบบไฟฟ้า  และห้องน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -