สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบล โพนเขวา 33000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีน้ำตลอดปี ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลาพื้นถิ่นพันธุ์ต่างๆ  

ประเภทการใช้ประโยชน์

ด้านการเกษตร  

ประปาหมู้บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -