สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอเขื่องใน ตำบล สหธาตุ 34150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ใช้ประโยนช์ทางการเกษตร ทำไร่ ทำนา 

- ประชาชนในพื้นที่ทำประมงพื้นบ้าน เล้ียงปลา  จับปลาในกุดไข่นกเพื่อดำรงชีพ 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -