สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอเมืองชัยภูมิ ตำบล นาฝาย 36000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกที่มีลานหินกว้างลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก สองข้างลำธารมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นร่มรื่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงโดยมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เทือกเขาที่ล้อมรอบนี้ประกอบด้วยยอดเขาสูงได้แก่ ภูเกษตร ภูดี  และภูหยวก เป็นต้น ยอดเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารและต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน
        น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง
        ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำลำธาร หุบเขาและยอดเขา พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะเกลือ ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง และตะแบก เป็นต้น ป่าเต็งรังขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขา พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง กระบก และกระโดน เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างที่สำคัญ ได้แก่ หญ้าเพ็ก และลูกไม้ต่าง ๆ เป็นต้น
        สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ๆ ได้แก่ กระรอก กระแต และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

        มีเขื่อนตอนบนของน้ำตก
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

         ลานจอดรถ ราวกั้นในจุดอันตราย ที่นั่งและทางเดินไปน้ำตก
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก