สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชุมพร อำเภอ อำเภอท่าแซะ ตำบล หงษ์เจริญ 86140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกที่มีขนาดเล็กซึ่ง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกมีลักษณะคล้ายฝายรูปโค้ง กว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร เป็นลำคลองทอดยาว และมีน้ำตก และแก่งๆ เล็กๆ ระหว่างลำคลอง มีทัศนียภาที่สวยงามและยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลำธารไหลผ่าน
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นโดยกรมป่าไม้ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าโดยรอบ
สัตว์ป่า    สัตว์ในท้องถิ่น เช่น ไก่ป่า งู และนก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

โครงการพัฒนา

เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติริมฝั่งคลอง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ - ห้องสุา ลานจอดรถ ศาลาพักผ่อน ป้ายสือความหมาย ป้ายเตือนภัย 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก