ระหว่างวันที่: 05 มิ.ย. 2019 - 06 มิ.ย. 2019

เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สผ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และศาลาประชาคมสำนักสงฆ์ถ้ำพระ (สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์) ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะกระบวนการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กับเยาวชนและชุมชน รวม ๖๐ คน

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) อุทยานแห่งชาติ  พาเจริญ (เตรียมการ) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔ (ลำปาง) มาอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า บริเวณน้ำตกธารารักษ์อย่างยั่งยืน

และมีกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับเยาวชน คณะครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำพระ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบไป