ระหว่างวันที่: 25 พ.ค. 2023 - 25 พ.ค. 2026

     เมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามแผนและผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบและแนวทางฯ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เทศบาลตำบลบึงงาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง โดยจะรวบรวม ประมวล และรายงานต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ต่อไป