ระหว่างวันที่: 23 ม.ค. 2020 - 24 ม.ค. 2020

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกลุ่มงานจัดการ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติให้กับเครือข่ายในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน  สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 - 16  ป่าสงวนแห่งชาติ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานจังหวัด และสถาบันการศึกษา                 รวมประมาณ 90 คน

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน