ระหว่างวันที่: 17 ม.ค. 2023 - 17 ม.ค. 2027

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานจาก ทสจ.ตาก หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และชุมชนบ้านเจดียโคะ

     ในโอกาสนี้ นางกิตติมา ยินเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก และนายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้ กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ภายในพิธีได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ นางศรีพันธ์ ปาหา ผู้ใหญ่บ้านเจดียโคะ เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ยังมีประกาศเกียรติคุณอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้รับมอบ 2) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับมอบ 3) สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ พระมหาประกอบ ฐิตสํวโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ รับถวาย

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน