ระหว่างวันที่: 05 มี.ค. 2020 - 06 มี.ค. 2020

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางนฤดี คณิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในการนี้มีการอภิปราย ในหัวข้อ การติดตามแหล่งธรรมชาติในภาคกลาง และภาคตะวันออก โดย รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรม ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ หัวข้อ การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติผ่านระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บนเว็บไซต์ http://naturalsite.onep.go.th และฝึกภาคปฏิบัติ โดยนายพีชพล พลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล และ นางสาวดัชนีย์ พันเสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบติดตามและประเมินฐานข้อมูล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณกว่า 60 คน