ระหว่างวันที่: 26 ส.ค. 2020 - 27 ส.ค. 2020

        เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเป็นโครงการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในส่วนของการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 หน่วยงาน ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป