ระหว่างวันที่: 10 ส.ค. 2023 - 10 ส.ค. 2027

     เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประสาน ติดตาม หารือ เพื่อขับเคลื่อนแผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อบจ.กำแพงพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อบต.ลานดอกไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน เพื่อให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อนฯ และบริเวณโดยรอบมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป