ระหว่างวันที่: 17 ส.ค. 2022 - 18 ส.ค. 2022

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)