ระหว่างวันที่: 01 ก.ย. 2020 - 02 ก.ย. 2020

        เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย สผ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการฯ) และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล ร่วมนำเสนอผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน และชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน