ระหว่างวันที่: 15 ก.ย. 2022 - 31 ธ.ค. 2023

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้แทน สผ. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น ระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันพัฒนาชุมชน 2565 วาระครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

“น้ำตกธารารักษ์” บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ หนึ่งใน 263 แห่ง นับว่าเป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวบ้านบ้านเจดีย์โคะ ด้วยพื้นที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าสูง และมีความพิเศษเฉพาะตัว ด้วยคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ สผ. มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่ฯ เป็นการวางผังภูมินิเวศในเขตจัดการเฉพาะแหล่ง ที่คำนึงถึงความสมดุลของศักยภาพธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และบริบทของชุมชน ภายใต้ฐานทรัพยากรสำคัญ 3 ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  เป็นนวัตกรรมที่ดึงศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมที่สามารถทำได้จริง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้คนที่อาศัยในท้องถิ่นรับรู้คุณค่า และความสำคัญของทรัพยากร สร้างความภูมิใจ และ ความสุข ในการช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน สามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างในขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นได้ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน