ระหว่างวันที่: 02 ก.ย. 2020 - 03 ก.ย. 2020

        เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อภิปรายในประเด็นทรัพยากรธรณี การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในท้องถิ่นบ้านเจดีย์โคะ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมอภิปรายในหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า 80 คน

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน