ระหว่างวันที่: 22 มิ.ย. 2020 - 27 มิ.ย. 2020

        เมื่อวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ฐานทรัพยากร (ช่วงฤดูฝน) ตามแผนการดำเนินโครงการบริหารพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันการอนุรักษ์ประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สำนักงานประมงจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด ในการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ และสำรวจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน