ระหว่างวันที่: 10 มิ.ย. 2022 - 11 มิ.ย. 2022

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำผังภูมินิเวศประเภทโป่งพุร้อน และแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) (ครั้งที่ 2/2565) เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนเป็นการพิจารณาต่อการจัดทำ (ร่าง) ผังภูมินิเวศของพื้นที่ 1) น้ำพุร้อนสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และ 2) น้ำพุร้อนแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อคิดเห็นฯ ประกอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน