ระหว่างวันที่: 29 มิ.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กิจกรรม การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ครั้งที่ 4/2565 เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สผ. ได้จัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ประเภทโป่งพุร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาโครงการ การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) ผังภูมินิเวศและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนของพื้นที่ พุน้ำร้อนพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการ รวม 50 คน เข้าร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อคิดเห็นฯ ประกอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน