ระหว่างวันที่: 27 มิ.ย. 2022 - 31 ธ.ค. 2022

           วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะและโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้จัด "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวร บริเวณสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล บริเวณน้ำตกธารารักษ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

           "น้ำตกธารารักษ์" ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ที่ประกาศเนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในปี 2563 ได้วางผังการจัดการพื้นที่ (Zoning) และแผนการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนผังและแผนการบริหารจัดการพื้นทีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของโรงเรียน สำนักสงฆ์ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะและโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาตินำ้ตกธารารักษ์ที่มีคุณค่าและสำคัญของท้องถิ่น รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติได้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นตนเอง 

ที่มา: นายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน